Yukiko Kayahashi
    Yukiko Kayahashi
    Ryuushika's big sister