Sakuta Gotou
    Sakuta Gotou
    Sakuta is the main male protagonist of the series, he always wears his earphones.