Suzunosuke Kondou
    Suzunosuke Kondou
    A boy who wishes to learn the Kogan way of the sword.