Shirayuki
    Shirayuki
    Shirayuki means 'Snow White'.