Saki Tsurumaki
    Saki Tsurumaki
    Saki is part of the search party for the missing students. She has a lively personality.