Nirasaki
    Nirasaki
    She gives Natsumeda the wishing stone.