Kou Shiraishi
    Kou Shiraishi
    Becomes a Minkei after meeting Mikuru, then he becomes her partner.