Shirou Azuma
    Shirou Azuma
    Shirou has a spectacle fetish. He has only ever dated girls who wear glasses. Shirou is in the same class as Sorachi. It seems that lately he has been watching Sorachi, even though he is a male classmate.