Shino Udagawa
  Shino Udagawa
  General:

  Age: 15
  Height: 155 cm


  Details:

  Gosuke's wife.