Akihito Yoshitomi
    Akihito Yoshitomi
    Gender: Male
    Twitter: https://twitter.com/yoshi_akihito
    Website: http://homepage3.nifty.com/garigarikun/

    Went to the same high school art school as Higashimura Akiko.